ROVINARI,
2014

COORDONATOR PROIECT:
Prof. Păsărin Maria

 

ECHIPA DE PROIECT:

Prof. Dina Viorela

Prof. Cincă Mihaela Emilia-consilier educative

Prof. Dobleagă Marius Octavian-consilier psiho-pedagogic

Prof. Mihăilescu Luminița

Prof. Barbonie Adriana

Prof. Nicola Nicoleta

Prof. Nebunu Adina

Prof. Căruceriu Carmen Mihaela

Prof. Dodenci Maria

 

PARTENERI:

Primăria Orașului Rovinari

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă

Cabinetul de Logopedie Rovinari

 

INFORMAŢII DESPRE PROIECT:

Titlul proiectului: “PRIMII PAȘI ÎN VIAȚĂ ÎMPREUNĂ CU NOI”

       –proiect educaţional

      Categoria în care se încadrează proiectul:

socio-cultural

 

ARGUMENT 

Ne-am oprit asupra cercetării accesului la educație al categoriilor defavorizate  deoarece,  in  Romania, în general și în orașul nostru, familiile  rrome sau cele cu copii cu dizabilități și/sau  cu situație social-economică precară sunt încă dezavantajate din punct de vedere al accesului la serviciile de îngrijire , educație și protecție a copiilor de vârste mici.

Accesul  la  educație  înseamnă  a  recunoaște  că  orice  copil  poate  învăța,  nefiind  nevoie  decât  de  profesori  care  să  vadă  și  să  stimuleze  capacitatea  de  învățare  si  de  un  mediu  în  care  copilul  să  deprindă abilități  de  viată  independentă.

A  educa  înseamnă,  în  limba  greaca,  “a  scoate  la  lumină  și  a  împlini  potențialul de  invățare  al copilului.  Legea  asigura  dreptul  la  educație  al  oricărui  copil.

Fără educație,  copilul  nu  poate  învăța deprinderile  de  autonomie  care  să  îi permită mai  târziu  să  ducă  o  viață  independentă  de  adult.

Ipoteza  generală de la care am pornit este aceea că dacă mediul social în care se nasc,

cresc și se dezvoltă copiii din medii defavorizate ar fi unul favorabil( însumând, dacă un toate , măcar cea mai mare parte a aspectelor aduse în discuție),atunci copiii aceștia ar beneficia de o educație corespunzătoare și un ar mai fi niște maeginalizați ai societății.

În mod particular,dacă familiile  acestor  copii  ar  fi  stimulate  să  se  implice mai mult

în educația  oferită  acestora,  rata  abandonului  școlar  ar  fi  mai  mică.

Dacă  societatea  în  care  trăim  ar  învăța  să  accepte  diferențele  de orice fel  și  să  nu

mai  facă  discriminări,  copii  ar  putea  beneficia  de o bună  educație și un start bun în viață.

Dacă  autoritățile sar implica  mai  mult,  oferind o bază  materială  acestor copii, familia-le acestora ar  avea  un  motiv  in  minus  să  renunțe  să-i trimită la grădiniță.

Dacă  am avea preocupări mai mare pentru a-i determina pe părinți să-și trimită copiiila grădiniță , dacă am acorda o atenție mai mare cuprinderii într-un procent tot mai mare a curinderii copiilor în învățământul preșcolar, rezultatele s-ar observa iar părinții și întreaga comunitate ar acorda o atenție și unrespect mai mare acestui nivel de învățământ.

Pornind de la aceste considerente,am depistat ,prin acest proiect educativ , mijloace și procede de a crește atractivitatea învățământului preșcolar în comunitate , de a realiza scopul propus : Accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate. 

Obiectivul general:

Proiectul are ca obiectiv fundamental asigurarea participării la educaţie a copiilor de vârstă preșcolară din grupurile dezavantajate. Se are în vedere creşterea nivelului de implicare a acestor copii în activităţile de învăţare, prin transformarea mediului şcolar a 5 unităţi de învăţământ preșcolar din orașul Rovinari  într-un mediu incluziv.

Se urmăreşte desegregarea şi oferirea unei șanse egale la educaţie copiilor care provin din grupuri sociale defavorizate.

În acest sens proiectul îşi propune:

Obiectivele specifice:

 • Creşterea cu 20% a frecvenţei şcolare, menţinerea în grădiniță şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare a unui număr de 55 preșcolari din grădiniță , care se află în risc de abandon şcolar.
 • Scăderea cu 20% a ratei abandonului şcolar în grădinițele din orașul Rovinari, prin furnizarea de servicii educaţionale adaptate nevoilor fiecărui copil şi crearea unui mediu şcolar incluziv.
 • Prevenirea segregării şi marginalizării copiilor romi, a copiilor cu dizabilităţi şi a celor din medii dezavantajate socio-economic prin derularea unei campanii de advocacy privind problematica segregării, marginalizării, educaţiei interculturale /incluzive şi a copiilor cu cerinţe educative speciale şi îmbunătățirea activității centrului de resurse pentru educaţie și dezvoltare pentru obținerea rezultatelor propuse.

Activităţi desfăşurate:

 • Identificarea beneficiarilor direcţi;
 • Dotarea Centrului de Resurse pentru Educaţie și Dezvoltare cu material necesare în vederea îmbunătățirii și eficientizării activității acestuia în activitatea incuzivă.;
 • Organizarea mai multor grupe de grădiniţa de vară;
 • Formarea cadrelor didactice;
 • Educaţie remedială pentru copiii cu dificultăţi de învăţare, dezavantajaţi socio-economic cu eşec şcolar şi/sau tendinţa de abandon şcolar;
 • Sprijin psihopedagogic pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul public, activitate desfaşurată în parteneriat cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu;
 • Terapii specifice de recuperare-reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi neuromotorii integraţi în grădinițe;
 • Terapia tulburărilor de limbaj pentru copiii din grădiniță cu afecţiuni logopedice şi cu deficienţe senzoriale de auz şi văz, în scopul optimizării calităţii comunicării verbale pentru evitarea eşecului şcolar, a abandonului şi menţinerea acestora în grădinițe;
 • Activităţi extraşcolare susţinute de copiii preșcolari alături de cei cu dizabilităţi care frecventează cursurile grădinițelor şi de cei defavorizaţi social;
 • „Şcoala părinţilor” /„Clubul părinţilor”;
 • Activităţi extraşcolare care au ca efect desegregarea şi crearea unui mediu şcolar incluziv;
 • Activităţi de consiliere-pentru preșcolari, părinţi şi cadre didactice
 • Campania de advocacy;
 • Activităţi de voluntariat comunitar;
 • Activităţi de monitorizare, feed-back şi evaluare;

Rezultate aşteptate:

Educaţional:

 • copiii vor avea rezultate şcolare îmbunătăţite;
 • se vor îmbunătăţi capacitaţile de relaţionare şi comunicare ale copiilor, atât în grup cât şi în familie;
 • creşterea oportunităţilor de integrare şcolară ;
 • îmbunătăţirea frecvenţei elevilor în grădinițe;

Social :

 • grupurile ţintă, beneficiarii se vor dezvolta personal, vor reuşi să progreseze, să îşi dezvolte abilităţi care să le favorizeze progresul social.

Spiritual / valoric

persoanele incluse în proiect vor participa la interacţiuni între culturile minoritare şi cele majoritare. Astfel ei vor dobândi cunoştinţe privind moduri de viaţa alternative, atitudini non-discriminatorii, vor valorifica diferenţele, îşi vor dezvolta creativitatea, spiritul civic şi de observaţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here