ROVINARI
2014-2016

COORDONATOR PROIECT:

Prof. Păsărin Maria

 

ECHIPA DE PROIECT:

Prof. Dina Viorela

Prof. Cincă Mihaela Emilia-consilier educative

Prof. Dobleagă Marius Octavian-consilier psiho-pedagogic

Prof. Mihăilescu Luminița

Prof. Barbonie Adriana

Prof. Nicola Nicoleta

Prof. Nebunu Adina

Prof. Căruceriu Carmen Mihaela

Prof. Dodenci Maria

 

ARGUMENT:

Acest proiect se doreşte a fi un suport şi un punct de plecare în abordarea şi confruntarea cu o problemă atât de serioasă şi delicată cum este migraţia forţei de muncă în străinătatea şi consecinţa lor directă – copiii ce rămân acasă. Este foarte important ca toţi factorii responsabili de creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor să conştientizeze consecinţele ce pot să apară în urma acestei separări/despărţiri, atât din punct de vedere fizic, cât mai ales psihic şi emoţional.

Este grădinița pregătită să preia rolul de părinte, să educe, să consoleze, să încurajeze şi să sprijine copiii cu părinţii plecaţi să muncească în străinătate?

 SCOPUL: identificarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate şi includerea acestora în programe de consiliere individuală şi/sau de grup, în activităţi extraşcolare, (proiecte de voluntariat, concursuri de dans, muzică, competiţii sportive etc.).

    OBIECTIV GENERAL: Conştientizarea factorilor educaţionali principali – familia şi grădinița, responsabili de buna creştere şi dezvoltare a copiilor, de importanţa colaborării şi implicării constructive în viaţa acestora.

    Obiective specifice:

 1. Crearea unei baze de date cu informaţii relevante despre copiii cu părinţii plecaţi să lucreze în străinătate;
 2. Consilierea preşcolarilor ai căror părinţi sunt plecaţi să lucreze în străinătate pe problematici specifice: prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, creşterea motivaţiei pentru învăţare şi a randamentului şcolar, prevenirea comportamentelor de risc, anxietate, stil de viaţă sanogen, etc.;
 3. Consilierea părinţilor rămaşi acasă, a tutorilor legali cărora le-a fost încredinţat copilul;
 4. Includerea copiilor din grupul ţintă în activităţi extraşcolare (programe de voluntariat, etc.);
 5. Organizarea la nivelul unităţii de învăţământ a unor activităţi cu caracter cultural-educativ, care să promoveze şi să întreţină spiritul de echipă, colaborarea şi susţinerea;
 6. Îmbunătăţirea randamentului şcolar şi a performanţelor şcolare ale copiilor din grupul ţintă.

    GRUPUL ŢINTĂ:

preşcolari din grădinițele din orașul Rovinari ,părinţi/tutori legali.

    RESURSE TEMPORALE:

Data de start: Septembrie 2014
Data finalizării: iunie 2016

    REZULTATE AŞTEPTATE :

Prin participarea la activitătile de consiliere individuală şi de grup, copiii vor putea să-șidezvolte urmatoarele abilităţi:

 • vor găsi un echilibru din punct de vedere emoțional;
 • vor avea ocazia să discute despre problemele cu care se confruntă cu persoane avizate;
 • vor învăţa să găsească soluţii creative la problemele cu care se confruntă;
 • se vor integra cu mai multă uşurinţă în comunitatea din care fac parte;
 • vor avea mai multă încredere în forţele proprii;
 • vor exersa şi vor dezvolta abilităţi de comunicare cu diferite persoane: părinţi, profesori, rude apropiate, reprezentanţi ai comunităţii;
 • îşi vor îmbunătăţi relaţia cu familia (părinţi, fraţi);

Prin activităţile desfăşurate cu părinţii se creează premisele necesare ca aceștia să înţeleagă care sunt riscurile pe care le presupune alegerea lor de a munci în străinătate şi care sunt modalităţile prin care ar putea atenua, măcar o parte, din aceste riscuri.

Părinții vor putea să-și dezvolte următoarele abilităţi:

 • vor fi mai informaţi asupra riscurilor la care se supune familia lor în momentul în care unul sau ambii părinţi decid să plece la lucru în străinătate;
 • părinții vor deveni mai responsabili faţă de rolul şi implicarea lor în dezvoltarea copilului;
 • îşi vor îmbunătăţi abilităţile de relaţionare cu copiii, cadrele didactice, instituţiile locale;
 • vor deveni mai toleranţi şi receptivi la problemele cu care se confruntă copiii;
 • vor dezvolta abilităţi de relaţionare cu alte familii aflate în situaţii similare, dezvoltând sentimentul de solidaritate socială.

Cadrele didactice:

 • vor dezvolta abilităţi de consiliere a copiilor, părinţilor;
 • vor dezvolta abilităţi de lucru în echipă;
 • își vor însuşi noi tehnici de lucru cu copii aflaţi în situaţii de risc;
 • vor recunoaşte mai uşor copiii cu carenţe afective;
 • vor deveni mai receptivi şi toleranţi faţă de copiii aflaţi în situaţii de risc;

Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului

Indicatori calitativi

 • incluziunea şcolară şi socială a tuturor beneficiarilor implicaţi în proiect;
 • ameliorarea problemelor de natură afectivă ale copiilor implicaţi în proiect;
 • îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale copiilor ai căror părinţi lucrează în străinătate;
 • prevenirea instalării tulburărilor psihice la copii, ca urmare a despărţirii prelungite de părinţi;
 • asistarea şi sprijinirea copiilor în procesul complex al dezvoltării propriilor personalităţi;
 • accesul copiilor la un program de învăţare specializat, complementar celui oferit de sistemul de învăţământ public;
 • îmbunătăţirea relaţiei părinte – copil;
 • responsabilizarea părinţilor privind rolul pe care îl au în creşterea şi educarea copiilor;
 • consolidarea relaţiei dintre copil – grădiniță– familie;
 • implicarea membrilor comunităţii locale în activităţi de voluntariat.

Indicatori cantitativi:

 • copiii ai căror părinţi lucrează în străinătate se vor integra cu succes în activităţile desfăşurate de grădiniță/comunitate;
 • prevenirea situaţiilor de risc: tentaţia străzii, drogurile, tentativele de suicid etc;
 • părinţii vor fi informaţi cu privire la riscurile ce decurg din “ părăsirea” copiilor pentru o perioada mai mică sau mai mare de timp, precum şi asupra importanţei pe care o are preocuparea de îmbunătăţire a comunicării părinte – copil.

Monitorizare

 • atingerea obiectivelor propuse;
 • progresele obţinute de copii în plan psiho-socio-emoțional, înregistrate pe parcursul derularii proiectului.

Evaluare:

 • compararea indicatorilor de calitate şi timp stabiliţi cu cei realizaţi;
 • gradul de fezabilitate (cost/beneficiu);
 • autoevaluare;
 • portofoliul de proiecte.

Beneficiari direcţi:

 • preșcolarii din grădinițele din orașul Rovinari, ai căror părinţi lucrează în străinătate;
 • părinţi ai copiilor sau familiile acestora (cei care supraveghează copiii în lipsa părinţilor);
 • cadre didactice.

Beneficiari indirecţi:

membri ai comunităţii: părinţii şi fraţii copiilor, rude de gradul I şi II, grupul de prieteni, reprezentanţi ai comunităţii locale etc.

 1. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

 

 

Nr.

crt.

 

Activități de implementat

 

Termen/

perioada

 

Responsabil(i)

Modalități de realizare a activităților propuse
1.    Completarea bazei de date cu informaţii relevante despre preșcolarii ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate. Perioada: septembrie 2014-octombrie 2014 -Profesorul consilier şcolar; -Educatoare;

-Profesorul consilier educativ.

Completarea tabelelor tip şi centralizarea datelor.
2.    Consilierea preșcolarilor cu părinţi plecaţi în străinătate pe diverse probleme cu care se confruntă ( probleme de natură emoţională, absenteism, risc de abandon şcolar, motivaţie scăzută pentru învăţare, stil de viaţă patogen, apartenenţa la grupuri nepotrivite, etc.) Perioada: septembrie 2014 – iunie 2016. -Profesorul consilier şcolar; -Educatoare;

-Profesorul consilier educativ.

 

Formarea de grupuri de sprijin/suport emoţional constituite din preșcolari, cadre didactice şi părinţi.
3. Consilierea părinţilor rămaşi acasă, a tutorilor legali ai copiilor. Perioada: septembrie 2014 – iunie 2016. -Profesorul consilier şcolar; -Educatoare;

-Profesorul consilier educativ.

Formarea de grupuri de sprijin/suport emoţional constituite din cadre didactice şi părinţi.
4.  Implicarea preşcolarilor din grupul ţintă în activităţi extracurriculare de cunoaştere, colaborare şi sprijin reciproc. Perioada: septembrie 2014 – iunie 2016. -Profesorul consilier şcolar; -Educatoare;

-Profesorul consilier educativ.

Proiecte de voluntariat, excursii, etc.

 

 

 1. Aspecte teoretice:
 • Despre REZILIENŢĂ – construirea rezilienţei la copii.
 • Construirea rezilienţei la adulţi.
 • Lecţii de rezilienţă.
 • Anxietatea de separare: o tulburare frecventă în rândul copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
 • Noi reglementări privind îngrijirea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
 1. Aspecte practice:
 • Scala Rosenberg – Scala de evaluare a stimei de sine.
 • Scala de autoacceptare.
 • Chestionar privind gradul de interrelaţionare cu şcoala şi familia.
 • Chestionar cu privire la motivaţia şcolară
 • Exerciţii de consiliere şi jocuri pentru preşcolari;
 • Tabel cu date despre copii cu părinţi plecaţi să muncească în străinătate.
 1. Modalităţi de intervenţie :
 • Crearea unor „grupuri de suport/sprijin emoţional” constituite din copii din grupe superioare şi care să fie implicate în activităţile de consiliereș
 • Crearea unor „grupuri de suport/sprijin emoţional” constituite din educatoare, consilierul şcolar, consilierul educativ;
 • Implicarea copiilor din grupul ţintă în activităţi extraşcolare (programe de
 • voluntariat).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here