DENUMIREA PROIECTULUI

a) Titlul : ,,VOLUNTARII SCHIMBĂRII !”

Motto: ,, Călătorind pe căi diverse, vom ajunge,

gândind împreună, la o destinație comună!

b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează:

Domeniul: CIVIC

c) Tipul de proiect: local

APLICANTUL – Grădinița cu Program Prelungit Rovinari

ECHIPA DE PROIECT A GRĂDINIŢEI

Responsabil: prof. Dina Viorela

Coordonator: director: prof. PĂSĂRIN MARIA

 

C. ARGUMENT

Ca fenomen social, educaţia este o acţiune umană specifică, ea schimbându-si finalităţile,conţinuturile si funcţiile odată cu schimbările societăţii înseşi, pe care o influenţează la rândul ei.

Funcţiile principale ale educaţiei pot fi sintetizate în:

– realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţii umaniste, pe valorile democraţiei si pe aspiraţiile societăţii omeneşti si contribuie la păstrarea identităţii naţionale;

– selecţionarea şi transmiterea unui sistem de valori materiale si spirituale, considerate fundamentale;

– asigurarea pregătirii resurselor umane, corespunzător cerinţelor dezvoltării economico-sociale a ţării,ale pieţei muncii;

– pregătirea copiilor, tinerilor, adulţilor pentru integrarea socioprofesională ca si pentru adaptarea la schimbările care au loc în ştiinţă si cultură, în lumea muncii, în societate, în general, si în modul de viaţă al oamenilor;

– punerea la dispoziţia oamenilor a mijloacele necesare pentru dezvoltarea lor neîntreruptă, pe tot parcursul vieţii, potrivit principiului educaţiei permanente.

Pe parcursul vieţii, toate persoanele sunt supuse unor influenţe educative complexe, care acţionează în forme variate, concomitent, succesiv sau complementar.

Tot mai acut se recepţionează ideea că învăţământul trebuie privit în perspectiva educaţiei permanente, conturându-se astfel şi ideea unei educaţii pentru schimbare.

Conform noilor date şi concluzii ale cercetătorilor specializaţi în pedagogie, psihologie,antropologie etc., vârstele timpurii şi educaţia la nivelul acestor vârste sunt decisive pentru formarea tânărului şi performanţele specialistului de mâine.

În contextul ideilor conturate anterior, se impune, aşadar, o stimulare corespunzătoare a posibilităţilor de manifestare ale copiilor, cât mai de timpuriu, de la vârsta preșcolară chiar.

De asemenea, rolul învăţământului preşcolar în pregătirea copilului pentru a face faţă provocărilor de orice tip trebuie privit cu încredere şi considerat un pas educaţional necesar, prin care pot fi ameliorate o serie de probleme înregistrate pe verticala sistemului (abandon, analfabetism, eşec şcolar, incultură, vandalism etc.) şi/sau pe parcursul vieţii (inadaptare socială, imposibilitatea găsirii şi păstrării unui loc de muncă etc.).

Modelarea naturii umane sub imperiul valorilor care formează esenţa spirituală a unei comunităţi este fenomenul cel mai adânc si mai constant din întreaga istorie a omenirii.

Se poate spune deci, că educaţia, prin definiţie, este orientată la schimbarea pozitivă a fiinţei umane, în conformitate cu propriile nevoi de formare şi dezvoltare ale acesteia (universul interior) şi cu demersurile lumii contemporane (universul exterior), în care fiinţa umană se produce ca atare.

În acest sens, formarea-dezvoltarea fiinţei umane în contextul valorilor lumii contemporane constituie un sistem de demersuri şi acţiuni care fac posibilă armonizarea fiinţei umane cu acţiunile şi provocările lumii exterioare.

Mai mult chiar, problemele lumii contemporane constituie ele însele un sistem de valori, care determină pozitiv educaţia contemporană şi se constituie în direcţii prioritare ale educaţiei în societatea contemporană:

– educaţia relativă la mediu sau educaţia ecologică;

– educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;

– educaţia pentru mass-media;

– educaţia pentru pace şi cooperare;

– educaţia pentru democraţie;

– educaţia sanitară modernă.

   Educaţia presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educaţie.

De aceea, în ultimii ani, constatăm că politicile în domeniul educației pun un accent deosebit nu numai dezvoltarea capacității educabililor de a se adapta la schimbări, ci şi capacitatea acestora de a prevedea şi de a se pregăti pentru schimbare.

A trăi înseamnă astăzi a evolua, a deveni fără a-ţi abandona matca propriei personalităţi.

De aici,imperativul corelării educaţiei pentru schimbare, ca pregătire anticipativă și ca asimilare a ritmurilor alerte, cu formarea încrederii în propriile resurse și în continuitate.

În acest context, educaţia pentru schimbare și dezvoltare îşi propune responsabilizarea individului, pregătirea acestuia pentru afirmare şi adaptare, pentru a deveni un bun cetăţean.

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI

  1. GRUP ȚINTĂ:

– Copii preşcolari cu vârste între 3 si 6 ani de la grădiniţa G.P.P. și de la celelalte grădinițe din orașul Rovinari

  1. Părinţii acestora şi cadrele didactice din unitate
  2. DURATA: 15 octombrie 2014 – 15 octombrie 2015
  3. RESURSE UMANE:

– cadrele didactice

– părinţii copiilor;

– copii preşcolari, cu vârste între 3-6 ani,

– reprezentanţi ai autorităţilor locale sau alţi parteneri la nivel local care

pot sprijini derularea programului.

  1. PARTENERI:

– Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare Grădinița P.P.Rovinari

– Grădinița nr.1Rovinari

– Grădinița nr.3Rovinari

– Grădinița nr.4Rovinari

– Grădinița Vîrți Rovinari

– Primăria și Consiliul local Rovinari

– Biblioteca Orașului Rovinari

– Poliția Orașului Rovinari

– I.S.U Rovinari

– Spitalul Orășenesc Rovinari

 

  1. COORDONARE:

Comisia de implementare:

– Director prof. Păsărin Maria

– Prof. Cincă Mihaela Emilia

– Prof. Dina Viorela

– Prof. Barbonie Adriana

– Prof. Mihăilescu Luminița

– Prof. Nicola Nicoleta

– Prof. Burticică Adriana

– Educ. Munteanu Paulina Nicoleta

– Educ. Molete Georgeta

– Educ. Sasu Elena

– Educ. Andronache Olguța

– Educ. Nicolae Daniela

 

 

 

  1. SCOP:

Promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare, în şi prin G.P.P. Rovinari și grădinițele structuri, precum şi împărtăşirea, la nivel local și județean, a experienţelor pozitive din acest domeniu.

 

  1. OBIECTIVE:
  2. a) privind copiii preşcolari:

 – manifestarea toleranţei, a spiritului de echipă, a încrederii, a curajului în raport cu sine şi cu ceilalţi;

– împărtăşirea din experienţele proprii prin valorizarea pozitivă a relaţiilor dintre ei;

– manifestarea atitudinii de respect față de propria cultură și a celorlalte etnii și combaterea discriminării și a intoleranței;

– conștientizarea importanței actelor de voluntariat prin realizarea unor acțiuni specifice;

– exersarea exprimării independente a opiniilor, a propriilor stări sufletești precum și motivarea acestora.

 

  1. b) privind cadrele didactice :

– participarea la activități de perfecționare în domeniul educației pentru schimbare;

– colaborarea activă cu partenerii implicați în proiect și respectarea calendarului activităților propuse;

– formarea la preșcolari a unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător, cultură, acțiuni de voluntariat;

– încurajarea preșcolarilor spre exprimarea liberă a opiniilor, a trăirilor personale și motivarea acestora

-sensibilizarea părinţilor şi a comunităţii locale cu privire la rolul şi importanţa educaţiei pentru schimbare încă de la o vârstă fragedă;

– soluţionarea cu toleranţă a oricărei probleme întâmpinate pe parcursul desfăşurării proiectului.

 

c)privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate:

– susţinerea activităţilor propuse de către cadrele didactice implicate în proiect;

– implicarea directă, activă și eficientă în rezolvarea problemelor care sunt menite să aducă

schimbări reale;

– sprijinirea coordonatorilor proiectului;

 

E. ACTIVITĂȚI LA NIVELUL UNITĂŢII ȘI PLANIFICAREA ACESTORA

– realizarea, în colaborare cu partenerii la nivel județean şi local, a unor acţiuni

de promovare a educaţiei pentru schimbare în grădiniţă şi în comunitate, sub deviza „Împreună putem schimba lumea” – pe toată perioada derulării programului.

– realizarea unor schimburi de experienţă între grădinițele și alte unități preșcolare partenere, pe toată perioada derulării proiectului.

– realizarea unei prezentări power-point în care să fie prezentate derularea programului şi rezultatele acestuia – pe 5 octombrie 2015 (Ziua Educatorului).

– elaborarea şi editarea unor materiale de sprijin pentru copii, cadre didactice și comunitate – până la data de 1 septembrie 2015.

Ședință de lucru  finală pentru prezentarea şi diseminarea rezultatelor proiectului – octombrie 2015.

ACȚIUNI PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015

  Septembrie 2014: ”Pregătirea curții grădinițelor pentru simfonia culorilor” (Ziua Mondială a Curățeniei – 25 septembrie)

Octombrie 2014: ,,Crosul Preșcolarilor ” (Ziua Națională a Sportului pentru toți – 6 octombrie)

Noiembrie 2014: ,,Carnavalul Dovleceilor Luminoși” ( Halloween – 31 octombrie)

Decembrie 2014: ,,România – plai de dor al copilăriei mele”- participarea la evenimentele dedicate Zilei Naționale  (Ziua Națională a României – 1 decembrie)

Ianuarie 2015: ,,Hai să-ntindem hora mare” Participarea interactivă la spectacole de teatru (Ziua Unirii – 24 ianuarie)

Februarie 2015: ,,Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim” Concurs de recitări în colaborare cu biblioteca( Ziua Internațională a Limbii materne – 21 februarie)

Martie 2015: ,, Ziua curățeniei ”acțiuni de voluntariat în parcul orașului

,,Concurs – ,,Prețuiți și economisiți APA, sursa vitală a omenirii” (Ziua Internațională a apei – 22 martie)

Aprilie 2015: 1. „ Simpozion judetean „ Basmul copilăriei mele”

Mai 2015: ,,Suntem o stea în Europa” Concurs de cunoștințe ale copiilor (Ziua Europei – 9 mai)

Iunie 2015: ,,Dar din suflet de copil”-colectare de jucării și rechizite pentru copiii din comunitățile nevoiașe (Ziua Internațională a Copilului – 1 iunie)

Septembrie 2015: Evaluarea proiectului (concurs care va cuprinde 2 secțiuni: Sectiunea I – lucrări ale copiilor/ Secțiunea II – Lucrări ale cadrelor didactice)

Octombrie 2015: Ședință de lucru finală și diseminarea rezultatelor

 

 F. MONITORIZARE

– respectarea etapelor proiectului;

–  feedback-urile pozitive/ negative din partea beneficiarilor şi a partenerilor de proiect;

 

G. EVALUARE

– Concursuri organizate pentru copii și pentru cadrele didactice. Pentru copii: Secțiunea I –lucrări artistico-plastice ale copiilor; Secțiunea II – spectacole. Pentru cadrele didactice –Lucrări științifice.

– Realizarea unei prezentări power-point care va cuprinde aspecte din activitățile derulate.

– Elaborarea și editarea unor materiale de sprijin pentru copii și cadre didactice.

– Ședință de lucru finală cu participarea tuturor partenerilor implicați în proiect.

 

H. CONTINUITATEA / SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

– sensibilizarea participanţilor la proiect pentru a încuraja educaţia pentru schimbare ;

– extinderea proiectului adăugând alte secţiuni.

 

I. ACTIVITĂȚILE DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE

– prezentarea proiectului la nivelul Comisiilor Metodice;

– mediatizarea proiectului pe pagina web a grădiniţei;

– expoziţii în instituţia organizatoare, la centru altor instituţii partenere;

– album foto cu materialele realizate şi aspecte din cadrul proiectului;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here