“OMUL ESTE  RODUL  EDUCAŢIEI PE  CARE  O  PRIMEŞTE .“

HELVETIUS  (1715-1771)

 

                                               

COORDONATOR  PROIECT :
Prof. înv. preșcolar
Director,
Prof. Păsărin Maria

 

1.09.2012 – 31.08.2017

 

PREZENTAREA PROIECTULUI

 

  1. DATE PRIVIND APLICANTUL

Prof. înv. preșcolar Păsărin Maria

Grad didactic I

Titular la Grădinița cu Program Prelungit Rovinari, jud. Gorj

Director la Grădinițacu P.P.Rovinari

TEMA / TITLUL PROIECTULUI

„Grădinița – fondator de educaţie şi personalitate”

 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CARE SE DERULEAZĂ PROIECTUL

Grădinița cu Program Prelungit Rovinari, jud. Gorj

ANALIZA SWOT / MOTIVAREA PROIECTULUI

 

ANALIZA  SWOT

 

  1. a) Puncte tari

             pentru fiecare an școlar, grădinița dispune de întregul material curricular (plan de învățământ, Curriculum pentru învățământul preșcolar, auxiliare didactice pe nivele de vârstă, ghiduri și îndrumătoare metodice, diverse materiale didactice și informaționale, etc.);

             existenţa unui Cabinet de consiliere/logopedie;

             existența unui Centru pentru Educație și Dezvoltare;

             colaborarea permanenta cu Școala Incluzivă și C.J.R.A.E. și normarea în grădinițele din orașul Rovinari a două posturi de profesor de sprijin și un post de consilier psiho-pedagogic;

             în procesul de predare-învăţare cadrele didactice folosesc metode activ-participative, softuri educaţionale;

             Comisia metodică are o activitate de calitate, abordând teme săptămânale de interes, pentru toate cadrele didactice din grădiniţă;

             sunt asigurate şanse egale la educaţie tuturor preşcolarilor care ne frecventează unitatea de învăţământ;

             activitatea educativă satisface aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi (copii şi părinţi);

             preocuparea unor cadre didactice pentru perfecţionare, pentru cercetare și elaborare de auxiliare didactice, îndrumătore metodice, ghiduri metodice, culegeri de poezii și cântece;

             personalul didactic este calificat în proporție de 100%

             preocuparea unor cadre didactice pentru perfecţionare, pentru cercetare și elaborare de auxiliare didactice, îndrumătore metodice, ghiduri metodice, culegeri de poezii și cântece

             din 20 cadre didactice ale grădiniței: 19 – titulare, 1 – suplinitoare calificată;

             ponderea cadrelor didactice cu grade didactice: 12 grad did. I, 1 – debutantă şi 7 grad did. II;

             dintre cadrele didactice titulare ale grădiniţe:16 – cursuri universitare, 8 – cursuri postuniversitare – masterat Consiliere psihologică și management educațional;

             unitatea de învățământ are o încadrare bună cu personal didactic auxiliar şi personal administrativ;

             relațiile interpersonale existente, favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ;

             există o bună delimitare a responsabilității cadrelor didactice (există comisii de lucru constituite pe diverse probleme), precum și o bună coordonare a acestora;

             existența unui cadru de evaluare a personalului didactic în funcție de performanțele obținute în procesul instructiv-educativ;

             o bună colaborare cu familiile preșcolarilor din grădiniță;

             grădinițele dispun de o bază materială bogată;

             sălile de grupă, dispun de mobilier corespunzător particularităților de vârstă ale preșcolarilor;

             starea fizică bună a spațiilor școlare;

             încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;

             există televiziune prin cablu, în toate grupele din grădiniță;

             există aparatură electrică și electronică,în toate sălile de clasă;

             unitățile de învățământ sunt conectate la internet;

             există material informațional suficient și de calitate;

             existenţa Cabinetului de consiliere şcolară şi logopedie;

             existența Cabinetului de Resurse pentru Educație și Dezvoltare;

             grădinițele dispun de venituri extrabugetare provenite din donații și sponsorizări;

             participarea și implicarea reprezentanților comunității locale la acțiunile organizate de grădiniță;

             mediatizarea periodică a activităților importante din grădiniță, prin mass-media locală;

             contactele cu diverse instituții pentru realizarea unor activități extracurriculare : excursii, schimburi de experiență, vizite la muzeu, vizite la bibliotecă, vizionări de spectacole, acțiuni caritabile, etc.;

             participarea cu regularitate la evenimentele importante din viața comunității – 1 Iunie,

 

b) Puncte slabe

             fonduri bugetare insuficiente pentru achiziţionarea unor materiale diactice necesare;

             insuficienta diversitate a abilităților de comunicare, de raportare la problemele psihoemoţionale ale copiilor, a unor  cadre didactice, în raport cu solicitările beneficiarilor – copii și părinți;

             lipsa abilităţilor de folosire a calculatorului în procesul de predare-învăţare-evaluare a unor cadre didactice;

             slabă motivare datorită salariilor mici;

             atractivitatea scăzută pentru cursurile de formare continuă şi perfecționare atât din partea unor cadre didactice, cât și din partea personalului didactic auxiliar și cel administrativ, datorită afectării drepturile bănești;

             eficiența scăzută a sistemului de recompensare a performanței didactice;

             conservatorismul și rezistența la schimbare a unor cadre didactice;

             conservatorismul unor cadre didactice privind modul de organizare și desfășurare a activităților, centrarea actului didactic pe nevoile copilului;

             nivelul scăzut de cunoștințe psihopedagogice, în rândul părinților;

             insuficiente inovaţii în activitatea didactică;

             insuficienta implicare a unor cadre didactice în activităţile educative, desfăşurate în grădiniţă;

             formalismul unor activităţi (de consiliere, extracurriculare, de lucru în echipă) ;

             scăderea motivației și interesului unor cadre didactice pentru dezvoltare personală sau perfecționare, datorită vârstei înaintate;

             criza de timp a părinților, datorată actualei situații economice, care poate reduce implicarea familiei în viața grădiniței;

             lipsa unui spațiu special amenajat pentru desfășurarea  activităților de educație – fizică și  a unor programe educative – programe artistice și serbări;

             interesul scăzut al unor reprezentanți ai comunității locale (I.S.J. Gorj, Primărie, directori de școli) pentru activitățile specifice grădiniței;

             slabe legături de parteneriat cu O.N.G. – uri;

 

c) Oportunități

             competența instituției de învățământ de a adapta oferta educațională în funcție de nevoile beneficiarului și a evoluției mediului social, legal și operativ;

             posibilitatea de a atrage venituri extrabugetare prin donații și sponsorizări;

             posibilitatea satisfacerii dorinței de informare și cunoaștere, prin Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare (C.R.E.D.);

             există un permanent schimb de informații cu personalul didactic din unități de învățământ similare, din județ și din țară;

             întâlnirile și activitățile comune ale cadrelor didactice, în afara orelor de curs, favorizează împărtășirea experienței, creșterea coeziunii grupului, o mai bună comunicare;

             întâlnirile frecvente (ședințe) între cadrele didactice și părinții preșcolarilor care frecventează grădinița;

             schimburile de experiență existente în cadrul unor parteneriate educaționale;

             descentralizare și autonomie instituțională;

             parteneriat cu părinții și comunitatea locală;

             disponibilitatea unor instituții similare pentru organizarea de schimburi de experiență;

             interesul unor instituții educaționale, pentru derularea unor acțiuni commune;

 

d) Amenințări

             lipsa unui spațiu amenajat pentru desfășurarea activităților de educație – fizică și  a unor programe educative – programe artistice și serbări;

             scăderea motivației și interesului unor cadre didactice pentru dezvoltare personală sau perfecționare, datorită vârstei înaintate;

             criza de timp a părinților, datorată actualei situații economice, care poate reduce implicarea familiei în viața grădiniței;

             lipsa de experiență în elaborarea unor proiecte de atragere de fonduri finaciare;

             organizarea defectuoasă a activităților de parteneriat, poate conduce la ruperea unor relații;

             nivelul de educație și timpul limitat al unora dintre părinți pot duce la slaba implicare a acestora în viața grădiniței;

             situatia mateiala precară a unor părinți și interesul scăzut față de educația proprilor copii.

 

Grădiniţa noastră  îsi propune să ofere copilului educaţie într-un mediu în care se simte iubit şi ocrotit , să formeze copii educaţi, independenţi, sociabili ,uşor abaptabili pemanentelor tarnsformări ale societăţii.

Este locul unde copilul îşi găseşte primii prieteni, unde descoperă lumea în joacă, unde învaţă să învingă, unde se bucură că se întoarce în fiecare zi. Este locul în care face primii pași în pregătirea pentru viață.

Aplicarea  în cadrul organizaţiei furnizoare de educaţie a unei politici a calităţii care vizează  satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, ale angajaţilor şi ale partenerilor tradiţionali ai unităţii de învăţământ, atragerea părinţilor prin oferte educaţionale atractive  precum şi prin respectarea standardelor de calitate în toate domeniile de activitate, asigurarea şi optimizarea resurselor umane şi materiale, competenţa şi motivaţia personalului, un bun management intern şi o preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea eficacităţii sistemului demanagement al calităţii educaţiei.

În acest sens, GRĂDINIŢA își propune:

             Acordarea tuturor preșcolarilor de șanse egale de dezvoltare în funcție de ritmul propriu , cu accent pe integrarea școlară și socială;

             Atragerea copiilor în grădiniță și prevenirea abandonului școlar ;

             Promovarea celor mai bune și mai sigure oportunități de educație, de dezvoltare fizică, psihică și intelectuală, în acord cu cerințele școlii și comunității locale și ale societății;

             Dezvoltarea un învățământ centrat pe copil, înglobând cele mai noi idei și practice pedagogice, un învățământ deschis spre nou, spre modernitate, în scopul valorizării potențialului, disponibilităților și nevoilor concrete ale copiilor;

             Promovarea performanţelor, a inovaţiilor, a valorilor şi dimensiunilor europene în practicile educaţionale, prin implicarea în proiecte şi programe atât a copiilor care frecventează grădiniţa, cât şi a cadrelor didactice dormice de dobândirea de noi cunoştinţe;

             Încurajerea cooperării, a concurenței loaiale, a respectului pentru profesie, atașamentului  față de copil, receptivitate la nou;

             Crearea unui mediu favorabil învățării, unui climat de siguranță fizică și psihică și de servicii sociale pentru copii – îngrijire, supraveghere, asistență medicală;

             Construirea identităţii şi a individualităţii grădinițelor  prin promovare standardelor de calitate;

             Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu

             idealurile școlii româneşti și ale comunității locale;

             Afirmarea și consolidarea imaginii grădinițelor prin integrarea în învățământul primar a unor copii pregătiți ;

             Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare.

             Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor preșcolarilor.

             Asigurarea conditiilor de dezvoltare personală a copiilor. Promovarea educatiei incluzive si asigurarea sanselor egale.

             Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv.

             Optimizarea procesului didactic din grădinițe prin utilizarea mijloacelor moderne de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi comunicării.

             Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene.

             Promovarea tradiţiilor locale, a valorilor culturii naţionale şi universale.

Având în vedere viziunea grădiniței, obiectivele propuse în Planul de Dezvoltare Instituțională, țintele strategice de îndeplinit, se impune gândirea unui proiect complex, care să ajute la promovarea excelenţei, dar şi împiedicarea rămânerilor în urmă și cu atât mai mult,prevenirea abandonului școlar.

Aplicarea unor metode moderne de învăţare, regândirea implicării în proiectul şcolar şi educativ, vor ajuta la eliminarea  unor neajunsuri.

Se impune o implicare deosebită din partea tuturor factorilor educaţionali în procesul instructiv-educativ, organizarea timpului liber al preșcolarilor, luarea unor măsuri care să ducă la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, şi implicit, participare la programe şi proiecte educative la orice nivel, ştiut fiind că acestea contribuie în bună măsură şi la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare.

Pentru următorii patru ani îmi propun să folosesc la maximum toate beneficiile ce pot oferi programele şi proiectele educative prin iniţierea unor programe la nivel de grupe, ciclu şi grădinițe, implicarea alături de preșcolari, colegi şi părinţi în proiecte devenite cunoscute şi altele noi, folosirea metodelor nonformale şi formale în scopul înregistrării unor rezultate superioare anului precedent.

OBIECTIVUL GENERAL

             Formarea modelelor comunitare în rândul preșcolarilor, antrenând şi membrii comunităţii locale, în cadrul acţiunilor educative specifice zonei, intersului şi a posibilităţilor lor, iniţiative apte să conducă la creşterea gradului de cultură şi a respectului pentru valorile morale.

             Atragerea copiilor în grădiniță și prevenirea abandonului școlar;

             Atragerea părinților și a comunității locale ca parteneri în activitatea noastră de a pune bazele educației trainice a copiilor și a pregătirii acestora pentru școală și pentru viață.

OBIECTIVE SPECIFICE

             Utilizarea resurselor educaţionale şcolare şi extraşcolare în scopul permanentizării cunoştinţelor dobândite despre valorile educative ale solidarităţii şi cooperării;

             Îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ la grupă prin folosirea unor metode moderne de învăţare;

             Motivarea şi încurajarea preșcolarilor pentru exprimarea opiniilor personale în desfăşurarea actului instructiv-educativ;

             Antrenarea preșcolarilor într-o gamă largă de activităţi educative în vederea prevenirii absenteismului şi abandonului şcolar;

             Dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor  specifice lucrului în echipă, dezvoltând capacităţi de cooperare în realizarea unui produs.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

             Să asigure o relaţie funcţională, coerentă, bazată pe motivare, implicare şi participare la nivelul grădiniţelor şi la nivelul grupei de prescolari .

             Să iniţieze şi să deruleze proiecte interinstituţionale, locale, naţionale şi internaţionale.

             Să stimuleze participarea cât mai multor copii în proiecte.

             Să împărtăşească idei şi bune practici în domeniul educaţional şi comunitar.

             Să colaboreze cu partenerii proiectului / proiectelor.

             Să coordoneze copiii pentru realizarea produselor finale, palpabile, utile, transferabile în alte contexte educaţionale.

             Să disemineze rezultatele proiectului / proiectelor în comunitatea şcolară, locală, naţională.

             Să cunoască elemente ale culturii locale, tradiţionale.

             Să promoveze aceste valori în comunitatea locală, naţională, internaţională.

             Să participe la evenimente culturale din comunitatea lor.

             Să respecte valorile culturale ale altor comunităţi.

             Să participe în echipele reprezentative ale grădiniţelor în manifestări culturale locale, naţionale, internaţionale.

 

DESCRIEREA COLECTIVULUI DE ELEVI – GRUPULUI ŢINTĂ DIN PROIECT

Grup ţintă

–              direct: preșcolarii- G.P.P. Rovinari;

–              indirect: preșcolari, părinţi, membri ai  comunităţii locale şi cadre didactice din alte instituții.

 

RELEVANŢA PROIECTULUI

Grădinița trebuie să fie instituţia de educaţie şi cultură pusă în slujba comunităţii.

Mediul din care provin preșcolarii grădiniței noastre este alcătuit din familii cu un nivel socio-educativ scăzut, astfel încât grădinița devine cel mai important factor educativ comunitar, prin stimularea iniţiativei personale, prin dezvoltarea spiritului de echipă, cu asumarea de roluri şi responsabilităţi cu un caracter pragmatic şi eficient.

Proiectul educaţional „Grădinița – fondator de educaţie şi personalitate” îşi propune ca prin activităţile pe care le derulează cu preșcolarii grupului ţintă, să formeze modele comunitare, antrenându-i alături de aceştia şi pe membri comunităţii în acţiuni educative specifice zonei, interesului şi posibilităţilor lor, să combine aspecte ale educaţiei formale şi nonformale, concepte şi informaţii de actualitate cu studii de caz şi exerciţii de grup într-o manieră practică, astfel încât acestea să aibă aplicabilitate directă în activităţile de învăţare ale participanţilor.

Realizând obiectivele pe care mi le-am propus va creşte motivarea şi implicarea preșcolarilor în activităţile extracurriculare şi se vor dezvolta abilităţi şi deprinderi specifice lucrului în echipă; nivelul de participare al părinţilor şi altor membri în viaţa şcolară va fi mai mare; va creşte nivelul de informare şi satisfacere al preșcolarilor, părinţilor, întregii comunităţi faţă de educaţia oferită de grădinița noastră; va creşte prestigiul grădiniței în comunitate, ceea ce poate duce la atragerea unor resurse educaţionale sporite; comunitatea locală va percepe gradinița  ca pe un spaţiu deschis colaborării şi ca un model apt să orienteze energiile latente dintr-o comunitate săracă.

Iniţiativele educaţionale propuse vin să sprijine calitatea în educaţie, având convingerea că actul educaţional înseamnă mai mult decât o simplă transmitere de informaţie:presupune modelare de comportament şi caracter, contribuind astfel nu numai la formarea unor competenţe, de dezvoltare a capacităţilor intelectuale şi a abilităţilor practice ale preșcolarilor, ci şi la educarea acestora în spiritul respectului faţă de ceilalţi membri ai societăţii, al demnităţii şi al toleranţei.

Grădinița  va deveni pentru preșcolari, părinţi şi membri comunităţii un spaţiu educativ plurivalent, teoretic şi pragmatic.

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE ŞI A REZULTATELOR ANTICIPATE

 

Nr. crt. Activităţi propuse Perioadă
1. Elaborarea proiectului Septembrie 2012

 

2. ,,Cartea – un prieten drag” Octombrie

2012,2013,

2014,2015

3. ,,1 Decembrie – Ziua tuturor românilor” Noiembrie

2012,2013,

2014, 2015

4. ,,Fără limite – împreună pentru tradiţii” Decembrie

2012, 2013,

2014, 2015

5. ,,În Unire stă puterea!” Ianuarie

2013,2014,

2015,2016

6. ,,Un mărţişor, un gând, o bucurie” Februarie

2013,2014,

2015,2016,2017

7. ,,Să ne păstrăm sănătatea!” Martie

2013, 2014,

2015,2016

8. ,,Hristos a înviat din suflet de copil” Aprilie

2013, 2014,

2015,2016

9. ,,Mugurași de primăvară” (concurs județean de folclor) Mai

2013, 2014,

2015 ,2016

10. ,,Stop, viaţa are prioritate!” Iunie

2013, 2014,

2015,2016

11. Evaluarea proiectului Iulie/august 2017

 

Aceste proiecte sunt cele preconizate pentru următorii patru ani şcolari. În funcţie de rezultatele obţinute, cele mai reuşite vor fi continuate în acelaşi format.

DISEMINARE, PUBLICITATE ŞI PROMOVAREA PROIECTULUI

Pentru desfăşurarea în cât mai bune condiţii a proiectului propus voi implica și celelalte  cadre didactice din unitate și din grădinițele structuri ,precum și membri comunităţii locale și părinţi. Promovarea şi publicitatea se va realiza prin mass-media,  panouri publicitare amenajate în grădiniță, pliante, şedinţe şi lectorate cu părinţii, exemple de bune practice, site-ul educatoarea.ro, eTwinning etc.

Derularea, precum şi rezultatele proiectului se vor materializa prin Raport de activitate întocmit semestrial şi anual, iar remedierile necesare vor face obiectul  unor mǎsuri corective la proiect.

Am convingerea cǎ rezultatele propriu-zise se vor observa în anul următor de la implementarea proiectului, atunci când preșcolarii mei vor intra în ciclul primar, prin abordarea problemelor într-o nouǎ  viziune, schimbarea  atitudinii şi înregistrarea unor rezultate  bune la învǎţǎturǎ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here